PREJSŤ NA OBSAH
Recyklovanie
RECYKLÁCIA
OD DIZAJNU K RECYKLÁCII
DS Automobiles sa snaží zvýšiť efektivitu svojho recyklačného procesu tým, že navrhuje produkty, ktoré sú udržateľné od začiatku. Cieľom je tiež znížiť množstvo odpadu produkovaného pri výrobe vozidla, počas jeho používania až po jeho recykláciu.
Recyklované materiály
Spoločnosť DS Automobiles od svojho vzniku využíva recyklované materiály a neustále ich používanie zvyšuje. V rámci prístupu skupiny Stellantis značka DS Automobiles pokračuje vo svojom úsilí rešpektovať svoj záväzok vyrábať vozidlá obsahujúce min. 30 % recyklovaných materiálov.

Triman

Od januára 2015 sa na recyklovateľných výrobkoch objavuje nové označenie týkajúce sa regulačnej povinnosti: Triman.

Cieľom je informovať spotrebiteľa, že výrobok alebo obal by sa nemali vyhadzovať do domového odpadu, ale musia byť vytriedené alebo odovzdané na zberné miesto na recykláciu.

Piktogram sa môže objaviť na produkte, obale alebo elektronicky na webovej stránke.

Naše produkty/obaly môžu podliehať inštrukciám na triedenie: pneumatiky, kartónové a papierové obaly a papier s potlačou.

Netýka sa to elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), batérií a akumulátorov, ako aj chemických produktov už označených logom preškrtnutého smetného koša.

Vrátenie vozidla
Recyklujte svoju DS na konci jej životnosti

Spoločnosť DS Automobiles sa zaväzuje v súlade s európskou vyhláškou týkajúcou sa regulácie vozidiel po dobe životnosti obmedziť svoju produkciu odpadu počas výrobného procesu, ako aj prevziať vaše vozidlo po skončení jeho životnosti. Obklopili sme sa nezávislými odborníkmi, aby sme zaručili, že vaše staré vozidlo bude recyklované čo najekologickejším spôsobom.Bezplatné vrátenie vášho vozidla DS po skončení jeho životnosti je platné len vtedy, ak:

 

  • Vozidlo má maximálne 9 miest na sedenie alebo ide o úžitkové vozidlo s hmotnosťou do 3,5 tony
  • Vozidlo bolo registrované v Európe
  • Na vozidle sa nachádzajú dôležité diely
  • Vozidlo neobsahuje žiadny odpad
  • Originálne doklady od vozidla sa vracajú súčasne s vozidlom

 

Certifikovaný partnerský nákupca DS vám pri odovzdaní vozidla po skončení jeho životnosti vystaví osvedčenie o zničení vozidla (CdD). CdD je povinné na odhlásenie vášho vozidla. Potom budete môcť odísť s istotou, že vaše staré vozidlo bude zlikvidované ekologickým spôsobom.

Le cycle de reprise de votre DS

1. RETOUR


Nous invitons le dernier propriétaire du véhicule en fin de vie à l’amener dans un centre de reprise agréé. Après avoir vérifié le véhicule, le centre de reprise agréé émet le certificat de destruction obligatoire (CoD).


 
2. PRÉTRAITEMENT ET DÉPOLLUTION


La batterie sera d’abord retirée et les airbags seront neutralisés. Notre Partenaire DS enlèvera ensuite le carburant résiduel et les autres liquides du véhicule : huile du moteur, huile de transmission, liquide de frein et de refroidissement de l’air conditionné.3. DÉMONTAGE


L’étape suivante consiste à démonter les composants et les mécanismes pour les réutiliser en pièces d’occasion ou les reconditionner. Si les matériaux tels que le plastique et le verre sont estimés comme étant économiquement viables, ils seront également récupérés pour être recyclés.

4. STOCKAGE


Les matériaux dangereux pour l’environnement seront récupérés et envoyés à des entreprises spécialisées dans la reprise ou la destruction des déchets.5. BROYEUR


Les carcasses prétraitées seront par la suite envoyées dans un broyeur qui découpera le véhicule et triera ses différentes pièces afin de les recycler ou de les réutiliser.


 
6. APRÈS-BROYAGE


Les éléments triés issus du broyeur seront ensuite traités par différentes techniques (aimants, courant de Foucault, flottaison) dans le but obtenir des fractions de matériaux pouvant être utilisés comme matière de ré-emploi.

7. RECYCLAGE / RÉCUPÉRATION / ENFOUISSEMENT


Les matériaux issus du broyage pourront être recyclés, par exemple dans l’industrie du ciment. Cette chaîne de production permet de récupérer 95% du véhicule et diminue considérablement les résidus destinés à être enfouis."

Batérie

Okrem životnosti vozidla sa od roku 2010 realizuje zber a recyklácia batérií v spolupráci s našimi špecializovanými partnermi. V súčasnosti miera recyklácie batérií DS Automobiles prekračuje regulačné očakávania (stanovené na 50 %) s mierou vyššou ako 70 % pre Li-Ion batérie. Náklady na recykláciu hradí Značka.

 

Použité batérie môžu nájsť druhý život aj vďaka ich použitiu v stacionárnych systémoch skladovania energie pre jednotlivé domy, kolektívne budovy a elektrické siete.

VEDIEŤ VIAC...

Environmentálna politika

Pozrite si náš program a naše opatrenia.

Technológie šetrné k životnému prostrediu

Inovatívne motory