PREJSŤ NA OBSAH
Právne podmienky
Právne podmienky

Podmienky POUŽÍVANIA

 Stránky dostupné na adrese www.dsautomobiles.sk (ďalej len “stránky”) sú určená pre osobnú potrebu užívateľov. Prístup na stránky a používanie stránok podlieha nižšie uvedeným podmienkam používania, ako aj príslušným právnym predpisom. Pripojením na stránky a používaním stránok užívatelia vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami používania.

 Prevádzkovateľ stránok si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok ako a právo zmeniť obsah stránok a produkty alebo služby, ktoré sú na stránkach prezentované. Všetky tieto zmeny sú pre užívateľov záväzné a užívatelia sú povinní oboznámiť s aktuálnym znením podmienok používania.

Správa  stránok

Prevádzkovateľom stránok www.dsautomobiles.sk je spoločnosť C Automobil Import s.r.o., so sídlom na Prievozskej 4/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35 710 438, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13992/B. 

 Prevádzkovateľ stránok je zodpovedný za obsah uverejnený na stránkach. 

Práva duševného vlastníctva

Prevádzkovateľ stránok upozorňuje užívateľov, že obsah stránok:

 1. je chránený ako autorské dielo vo forme fotografií, textov, dizajnov, animovaných scén alebo digitálnych záznamov  v audio alebo video formáte,

 2. a / alebo je chránený ako dizajn alebo úžitkový vzor, najmä pri vozidlách zobrazených na stránkach,

 3. je chránený ako ochranná známka, najmä ochranná známka “DS”, obrazová ochranná známka a logo “DS”, ochranná známka “Stellantis Auto SAS”, spolu s názvami všetkých modelov vozidiel, ktoré sú zobrazené na stránkach.

 Chránený obsah vlastní spoločnosť AUTOMOBILES CITROËN, jej dcérske  spoločnosti  alebo tretie osoby, ktoré poskytli prevádzkovateľovi stránok právo použiť tento obsah na stránkach. 

Akákoľvek reprodukcia, použitie, úprava alebo komerčné využitie ochrannej známky “DS”, obrazovej ochrannej známky a loga “DS”, ochrannej známky “Stellantis Auto SAS”, názvu modelov vozidiel a / alebo iného chráneného obsahu zobrazeného na stránkach, sú zakázané, pokiaľ nie sú vopred a písomné schválené majiteľom ochranných zámok a / alebo iného chráneného obsahu.

Akékoľvek iné použitie chráneného obsahu bude považované za porušovanie  autorského práva a/alebo porušovanie   priemyselných práv a/alebo porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu a obchodnému menu, ktoré je v zmysle zákona   č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) trestané odňatím slobody až na osem rokov.

Informácie o produktoch a službách

Informácie a ilustrácie uvedené na stránkach sú založené na technických charakteristikách platných v čase vytvorenia alebo aktualizácie stránok resp. príslušnej časti stránok.

 Výbava vozidiel zobrazená na stránkach je buď štandardná alebo voliteľná v závislosti na verzie.  

 V rámci politiky neustáleho vylepšovania produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia technické charakteristiky, vybavenie, voliteľné prvky a farebné odtiene vozidiel. Súčasné techniky reprodukcie neumožňujú na stránkach verne reprodukovať farby.

Modely a ich verzie predstavované na stránkach, ako údaje o ich výbave, voliteľných prvkoch a doplnkoch, sa môžu odlišovať v jednotlivých krajinách.

Informácie zobrazované na stránkach majú v každom prípade všeobecný charakter a nie sú zmluvne záväzné.

Ochrana osobných údajov
Informácie o spracúvaní osobných údajov, práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov, znenia súhlasov udeľovaných dotknutou osobou, aktuálny zoznam sprostredkovateľov a ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov zverejňuje prevádzkovateľ týchto stránok v osobitnej sekcii OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.
Cookies

Stránky obsahujú a používajú súbory cookies.

Cookies sú malé údajové súbory, ktoré sa uložia na pevnom disku počítača užívateľa a slúžia najmä na uľahčenie používania stránok a na štatistické účely. Cookies nespracovávajú žiadne osobné údaje užívateľov.

Užívateľa môžu odmietnuť uloženie a použitie cookies  nastavením svojho prehliadača.  Ak sa používanie cookies zakáže, užívatelia nebudú môcť v niektorých prípadoch využiť všetky funkcie stránok.

Obmedzenie zodpovednosti

Stránky www.dsautomobiles.sk užívatelia používajú vždy na svoju výhradnú a úplnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny Stellantis Auto SAS nezodpovedajú za akékoľvek škody, priame či nepriame, najmä materiálnu škodu, stratu údajov alebo programov, finančnú škodu, spôsobenú používaním stránok alebo iných stránok, ktoré sú so stránkami www.dsautomobiles.sk prepojené.

Niektoré produkty alebo služby predstavované na stránkach sa môžu byť v jednotlivých krajinách predmetom osobitných obmedzeni a / alebo zákazov. 

Na stránkach môžu byť vytvorené nástroje, ktoré umožnia užívateľom zaslať osobnú správu, ktorou informujú adresátov o zaujímavých článkoch alebo dokumentoch zobrazených na stránkach.  Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny Stellantis Auto SAS nezodpovedajú za obsah správ, ktoré užívatelia zašlú prostredníctvom stránok.

Zodpovednosť užívateľov

Užívatelia sa zaväzujú, že v súlade s týmito podmienkami používania bude používať stránky na svoju  vlastnú zodpovednosť. Na základe pripojenia na stránky a používania stránok sa predpokladá, že užívatelia vyjadrili svoj bezvýhradný súhlas s aktuálnym znením týchto podmienok používania.

Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny Stellantis Auto SAS nezodpovedajú za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s používaním stránok.

Užívatelia musia chrániť svoje technické vybavenie proti vírusom a / alebo únikom údajov.  Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny Stellantis Auto SAS nezodpovedajú za akékoľvek škody vzniknuté v tejto súvislosti.

Hypertextové prepojenia

Vytvorenie hypertextového prepojenia na stránky www.dsautomobiles.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa stránok  je zakázané.

 Prevádzkovateľ stránok a žiadna spoločnosť zo skupiny Stellantis Auto SAS za žiadnych okolností nezodpovedajú za obsah iných stránok alebo za produkty a služby, ponúkané na iných stránkach, ktoré by boli so stránkami www.dsautomobiles.sk prepojené hypertextovým odkazom alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

Rozhodné právo a jurisdikcia

Stránky a tieto podmienky používania sa riadia právom Slovenskej republiky.

Všetky spory vzniknuté v súvislosti s výkladom alebo plnením týchto podmienok používania budú predložené na rozhodnutie príslušným súdom Slovenskej republiky.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Vous utilisez le Site sous votre seule et entière responsabilité. Le Constructeur et ses filiales ne pourront être tenues pour responsable des dommages directs ou indirects, tels que, notamment, préjudice matériel, pertes de données ou de programme, préjudice financier, résultant de l'utilisation de ce site ou de sites qui lui sont liés.

 

Nous appelons votre attention sur le fait que certains produits ou services présentés sur le Site peuvent faire l'objet de réglementations particulières voire de restrictions et/ou interdictions dans certains pays.

 

Le Constructeur vous offre la possibilité, sur le Site, d'envoyer des messages personnels transitant par des serveurs sous sa responsabilité de gestion et ce afin de vous permettre d'informer vos correspondants de l'intérêt de certains articles ou documents présents sur le site.

 

A ce titre, la responsabilité du Constructeur ne peut être engagée du fait d'un message écrit par un internaute à un correspondant par le biais du Site. Le Constructeur ne peut pas être tenu pour responsable des messages dont la société n'est pas l'auteur et sur lesquels elle n'exerce aucun contrôle.

RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR

Les utilisateurs du Site s’engagent à respecter les présentes mentions légales et à utiliser le Site sous leur responsabilité. L’utilisateur est réputé avoir accepté les présentes mentions légales du simple fait de la consultation du Site. Toute consultation du Site emporte acceptation des présentes mentions légales dans leur dernière version.

 

Le Constructeur ne pourra être tenue pour responsable des dommages résultant de l’utilisation du Site.

 

Les utilisateurs doivent notamment protéger leurs équipements techniques contre toute forme de contamination par des virus et/ou tentatives d’intrusion, le Constructeur ne pouvant être tenue pour responsable dans ce cas.

LIENS HYPERTEXTES

La mise en place d'un lien hypertexte vers le Site nécessite une autorisation préalable et écrite du Constructeur. En tout état de cause, le Constructeur n'est en aucun cas tenu responsable du contenu ainsi que des produits ou services proposés sur les sites auxquels le Site se trouverait lié par des liens hypertextes ou tout autre type de liens, comme Mister Auto.

 

Droit applicable :  le Site et les présentes mentions légales sont soumis au droit français à l’exclusion de règles de conflit de lois. Elles sont rédigées en français.