Trvalo udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj

Naše zavádzanie eko-koncepcie

Už od prvých fáz koncepcie a v každej fáze životnosti vozidiel sa naše technické tímy snažia čo najviac znížiť dopad vozidiel na životné prostredie.

Znížiť emisie CO2 je imperatívom. K dosiahnutiu tohto cieľa vyvíjame veľké úsilie zamerané na zvládnutie hmotnosti, účinnosť motorov, zlepšenie aerodynamiky… Našim cieľom je uprednostňovať účinné a spolahlivé riešenia, ktoré sú vhodné pre jednotlivé trhy s cieľom čeliť globálnym spôsobom problémom súvisiacim s tvorbou skleníkových plynov.

Technológie budúcnosti

Naši inžinieri aktívne pracujú na technologických riešeniach zameraných na výrazné zníženie dopadu automobilov na životné prostredie. Rozšírené používanie systému Stop & Start od roku 2010, hybridné riešenia od roku 2011 alebo projekty vozidiel s nulovými emisiami musia značke DS umožniť posilniť svoju pozíciu v segmente vozidiel s hybridným pohonom s nízkymi emisiami CO2.

Používanie prírodných zdrojov a recyklovateľnosť

Okrem lepšieho zvládnutia spotreby a emisií CO2 a iných znečisťujúcich látok je cieľom našej eko-koncepcie optimalizovať používanie prírodných zdrojov vďaka pozornému výberu materiálov, z ktorých sa skladajú vozidlá. Takisto sa snažíme znižovať potenciálny dopad automobilov vyradených z prevádzky (AVZP) na životné prostredie tým, že podporujeme ich recyklovateľnosť.

 

Výrobné závody certifikované podľa ISO 14001

Vo všetkých našich výrobných závodoch je zavedený systém environmentálneho manažérstva. Je založený na medzinárodnej norme ISO 14001, ktorá je svetovo uznávanou normou pre manažérstvo a organizáciu.

Proces certifikácie našich výrobných závodov začal pred vyše desiatimi rokmi a bol zavŕšený koncom roku 2007, kedy všetky naše výrobné závody získali certifikát ISO 14001. Táto norma (vytvorená v roku 1996) vyžaduje zavedenie prostriedkov na dozor, kontrolu a meranie dopadov výrobných procesov na životné prostredie. Uplatnenie tejto normy vyžaduje vhodné zaškolenie všetkých zamestnancov.

Automobilový priemysel pokrýva rôzne činnosti: zlievanie, obrábanie, lisovanie, zvarovanie, spracovanie povrchu, lakovanie, montáž… Ak prevádzka týchto zariadení nepredstavuje “vysoké riziká pre životné prostredie” (v zmysle definície podľa európskej smernice tzv. Seveso z roku 1996), vytvára sériu dopadov na životné prostredie, ktoré sa snažíme čo najlepšie limitovať:

1) Lakovne: od roku 1995 sme znížili o viac ako 50 % emisie prchavých organických látok (VOC), ktoré pochádzajú z rozpúšťadiel do lakov.

2) Zlievárne: vďaka používaniu vysoko profesionálnych technologických zariadení (plazmový rezací horák) a rozvoju prostriedkov kontroly sa nám podarilo významne znížiť prachové emisie zo zlievární.

3) Spotreba vody: hlavným cieľom každého nášho priemyselného závodu je znížiť spotrebu vody. Táto politika umožnila od roku 1995 znížiť 2,5 krát spotrebu vody na vyrobené vozidlo.

4) Zhodnocovanie 94 % odpadov z výroby: naše závody vyprodukujú približne 700 000 ton kovového odpadu ročne, ktorý sa zhodnocuje v oceliarskom a zlievárenskom priemysle. 82 % ostatných odpadov sa zhodnocuje v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov. Celková miera zhodnocovania je 94%.

Trvalo udržateľný rozvoj – srdcová záležitosť siete

Sieť značky DS a jej partner Citroën prijali pevný záväzok aktívne sa podieľať na environmentálnej politike Značky do konca životnosti vozidla.

Prijali sme záväzok k trom hlavným kritériám v oblasti environemntálneho manažmentu:
– triedenie s cieľom zhodnocovania a zberu odpadov z automobilov v sieti prostredníctvom autorizovaných organizácií;
– súlad s predpismi, aby sieť dodržiavala vnútroštátne a európske predpisy;
– vysledovateľnosť, aby sme mohli sledovať životný cyklus odpadov a ubezpečiť sa o ich správnej recyklácii.

Ekologické spracovanie

Koncepcia každého vozidla berie do úvahy etapu ekologického spracovania na konci jeho životnosti a je predmetom vyčíslenia jeho schopnosti ekologického spracovania.

Príklad: najnižší bod nádrže je fyzicky označený tak, aby sa uľahčilo jeho vypúšťanie. A podobne naši inžinieri vopred vyvinuli postup demontáže pre každý diel, ktorý je potrebné vymontovať z vozidla brať v etape jeho ekologického spracovania.